TEXT SÚHLASU SO SPRACÚVÁNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ŠTUDENTOV REGISTROVANÝCH NA VEĽTRHOCH GAUDEAMUS

MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

IČ: 440 14 040

 

Týmto udeľujem svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti MP-Soft, a.s., IČO: 440 14 040, so sídlom Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika („Správca“).

Súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov:

 • E-mailová adresa,

uvádzam za účelom zaslania potvrdenia o registrácii na vybraný veľtrh Gaudeamus, a to na dobu 1 roku.

Osobné údaje bude Správca spracúvať manuálne i automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracúvateľov poverených Správcom na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov. Zoznam subjektov/kategórií príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené:

 • Google LLC.
 • Facebook Inc.
 • UVM, s.r.o. (prevádzkovateľ webových stránok veľtrhu)
 • The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
 • Ďalší spracúvatelia, ktorých v súčasnosti však správca nepoužíva.

Súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov:

 • Pohlavie
 • Bydlisko (mesto, kraj a štát)
 • Typ aktuálnej školy ktorú študujete
 • Aktuálny ročník štúdia
 • Preferencie pri voľbe vysokoškolského štúdia
 • Preferencie pri voľbe štúdia v zahraničí
 • Preferencie pri plánovaní návštevy veľtrhu

Súhlas udeľujem v anonymizovanej podobe za účelom vykonávania marketingového výskumu návštevníkov veľtrhov Gaudeamus, a to na dobu 10 rokov.

Osobné údaje bude Správca spracúvať manuálne aj automatizovane priamo prostredníctvom svojich k tomu poverených zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracúvateľov poverených Správcom na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov. Zoznam subjektov/kategórií príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené:

 • UVM, s.r.o. (prevádzkovateľ webových stránok veľtrhu)
 • Ďalší spracovatelia, ktorých v súčasnosti však Správca nepoužíva.

Poučenie o právach subjektu údajov vzťahujúcich sa k vyššie uvedenému súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených dôvodov spracúvania. Odvolanie súhlasu je možné vykonať zaslaním správy na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Máte právo prístupu ku svojím osobným údajom spracúvaných Správcom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania, a právo vzniesť námietku proti spracúvaniu.

Ďalej máte právo získať od Správcu osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Správcovi poskytol/poskytla na základe tohoto súhlasu. Správca Vám na základe Vašej žiadosti poskytne údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a tlačenom formáte alebo ich na Vašu žiadosť poskytne inému jednoznačne určenému správcovi. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracúvané automatizovane. Pokiaľ si prajete týchto práv využiť, pošlite správu na adresu mp-soft@mp-soft.cz.

Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je na území Českej republiky Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz). Na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Kontaktné údaje Správcu:

MP-Soft, a.s.

Příkop 4

604 16 Brno

Česká republika

mp-soft@mp-soft.cz

+420 545 176 136

Login